Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน


    
           Naturalenergyth(เนโธโร่-เอ็นเนอจี้) ศูนย์จำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้า,กังหันลมไฟฟ้า,แผงโซล่าเซลล์,โซลาเซลล์,ติดตั้งโซล่าเซลล์,โคมไฟถนน,ราคาโคมไฟถนน

    ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความ

กดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเร็วลมและกำลังลมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็น พลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ใน

ตัวเอง ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้

หักโค่นลงสิ่งของวัตถุต่างๆล้มหรือปลิวลอยไปตามลมฯลในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให ้

ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมี

อยู่โดยทั่วไปไม่ต้องซื้อหาเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวด

ล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น

 ชนิดของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

     ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจโดยเฉพาะในทวีปยุโรป เช่น 

ประเทศเดนมาร์กกังหันลมที่ได้มีการพัฒนากันขึ้นมานั้นจะมีลักษณะและรูปร่างแตก

ต่างกันออกไป แต่ถ้าจำแนกตามลักษณะแนวแกนหมุนของกังหันจะได้ 2 แบบ

               
 กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)

     เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลม โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับ

แรงลมมีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกว่า หางเสือ

และมีอุปกรณ์ป้องกันกังหันชำรุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง เช่น ลมพายุ และตั้งอยู่

บนเสาที่แข็งแรง กังหันลมแบบแกนนอน ได้แก่ กังหันลมวินด์มิลล (Windmills) 

กังหันลมใบเสื่อลำแพนนิยมใช้กับเครื่องฉุด น้ำกังหันลมแบบกงล้อจักรยานกังหันลม

สำหรับผลิตไฟฟ้าแบบพรอบเพลเลอร์ (Propeller) 


               กังหันลมแนวแกนนอน              กังหันลมแนวแกนนอน

                กังหันลมแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)


 กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)

     กังหันลมแบบแนวแกนนอนเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมากออก

แบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยก แต่อย่างไรก็ตาม กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง

ซึ่งได้รับการพัฒนามากในระยะหลังก็ได้รับความสนใจมากขึ้น เช่นกันทั้งนี้ เนื่องจาก

ข้อดีกว่าแบบแนวแกนนอน คือ ในแบบแนวแกนตั้งนั้นไม่ว่าลมจะเข้ามาทิศไหนก็ยัง

หมุนได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลมนอกจากนี้แล้วแบบ

แนวแกนตั้งนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งกำลังวางไว้ใกล้พื้นดินมากกว่า

แบบแกนนอน เวลาเกิดปัญหาแก้ไขง่ายกว่าแบบแกนนอนที่ติดอยู่บนหอคอยสูง


         กังหันลมแนวแกนตั้ง      กังหันลมแนวแกนตั้ง 

                  กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)


     การจำแนกตามลักษณะตามแนวแกนหมุนนิยมมากเพราะเด่นชัดที่สุดและเข้าใจ

ได้ง่ายส่วนการจำแนกตามลักษณะแรงขับของกระแสลมนั้นต้องใชความรู้ทางอากาศ

กลศาสตร์ (Aerodynamic) ประกอบด้วย กังหันลมแบบแนวแกนนอนเป็นแบบที่นิยม

ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

    ส่วนมากออกแบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยกแต่อย่างไรก็ตาม กังหันลม

แบบแนวแกนตั้งซึ่งได้รับการพัฒนามากในระยะหลังก็ได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น
 
กันทั้งนี้เนื่องจาก ข้อด ีกว่าแบบแนวแกนนอน คือ ในแบบ แนวแกนตั้งนั้นไม่ว่าลม

จะเข้ามาทิศไหนก็ยังหมุนได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลม

นอกจากนี้แล้วแบบแนวแกนตั้งนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งกำลังวางไว้

ใกล้พื้นดินมากกว่าแบบแกนนอนเวลาเกิดปัญหาแก้ไขง่ายกว่าแบบแกนนอนที่ติด

อยู่บนหอคอยสูง


 ส่วนประกอบของระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า


                                           
ส่วนประกอบกังหันลมผลิตไฟฟ้า


          1. ใบพัด เป็นตัวรับพลังลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกน

หมุนและส่งแรงจากแกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน

          2. เพลาแกนหมุน ซึ่งรับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านระบบกำลังเพื่อ

หมุนและปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

         3. ห้องส่งกำลัง ซึ่งเป็นระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วในการหมุนระ

หว่างเพลาแกนหมุนกับเพลาของเคริ่องกำเนิดไฟฟ้า

         4. ห้องเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อกังหันลม ใช้บรรจุระบบ

ต่างๆ ของกังหันลม เช่น ระบบเกียร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบรกและระบบควบคุม

         5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า  

         6. ระบบควบคุมไฟฟ้า ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานและ

จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

        7. ระบบเบรค เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลา

แกนหมุนของกังหันเมื่อได้รับความเร็วลมเกินความสามารถของกังหันที่จะรับได้และ

ในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา

         8. แกนคอหมุนรับทิศทางล เป็นตัวควบคุมการหมุนห้องเครื่องเพื่อให้ใบพัดรับ

ทิศทางลมโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ ที่เชื่อมต่อให้มีความสัมพันธ์ กับหางเสือรับทิศ

ทางลมที่อยู่ด้านบนของเครื่อง

        9 . เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่งเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของลม เพื่อที่คอมพิวเตอร์

จะได้ควบคุมกลไกอื่นๆ ได้ถูกต้อง

         10 . เสา ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่ทำการก่อสร้างอย่างถูก วิธีตามหลักวิศวกรรมและ

เป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นตัวเครื่องที่อยู่ข้างบน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth