วิธีการเลือกซื้อกังหันลมผลิตไฟฟ้า
                       
    ปัจจุบันนี้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเริ่มมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ความก้าวหน้า

ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เหมาะสมกับผู้บริโภค
 เนื่องจากข้อได้เปรียบของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกับโซ

ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่า solar cell
 คือกังหันลมสามารถผลิตพลังงาน

ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ตลอด 24ชั่วโมง) ตราบเท่าที่มีลมที่สำคัญที่สุด คือ

"เราผลิตได้เอง" กังหันลมผลิตไฟฟ้า

     คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อาจเรียกว่าเครื่องปั่นไฟ) ขับเคลื่อนด้วยกังหันซึ่งใช้กำ

ลังลมขับใบพัดทำหน้าที่รับกำลังลมมาเปลี่ยนให้เป็นแรงหมุนนำไปหมุนเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าใบพัดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายึดติดเป็นชุดเดียวกันติดตั้งไว้บนเสาสูงเพื่อให้

ได้กำลังลมแรง แล้วจึงต่อสายไฟลงมาใช้งานกำลังของกังหันลมผลิตไฟฟ้า คือ 

ปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องสามารถผลิตขึ้นมาได้ขนาดเล็กจะบอกหน่วยกำลังเป็น วัตต์ 

(Watt) ถ้ากำลังสูงขึ้นเป็น ขนาดใหญ่จะบอกเป็นกิโลวัตต์ (Kilowatt) 1 กิโลวัตต์

= 1,000 วัตต์ การบอกกำลังนี้จะต้องกำกับด้วยว่า ณ ความเร็วลมเท่าไร เวลานำไป

ใช้งานจริงกำลังที่จะได้รับจริง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วลม ลักษณะของใบพัดที่ดีจะ

ต้องเป็นไฟเบอร์ ข้อมูลควรรู้

          ความเร็วลมจากธรรมชาติจะแรงหรืออ่อนเราใช้หน่วยวัดความเร็วหลายอย่าง

 เช่น ไมล์ต่อชั่วโมง 
(Mile/Hour mph) หรือ คำนวณลงมาเป็นฟุตต่อนาที่ (Foot/

Minute) และกิโลเมตรต่อชั่วโมง (Kilometer/Hour) หรือคำนวณลงมาเป็นเมตรต่อ

วินาที
(Meter/Second)  โดยการคำนวณดังนี้ ความเร็วลมกิโลเมตร : ชั่วโมงคูณด้วย

1,000 ให้กลายเป็นเมตร
: ชั่วโมง เมื่อหารด้วย 60 จะได้เป็นเมตรต่อนาทีและหารด้วย

60 อีกครั้ง
เพื่อให้เป็นเมตร:วินาที ความเร็วลมระดับที่กังหันลมสามารถเริ่มต้นทำงาน

และผลิตไฟฟ้าได้เรียกว่าความเร็วลมเข้าระบบ 
(Cut in Wind Speed) แต่ในขณะน
ี้
อาจได้กำลังน้อยหรือยังไม่ได้กำลังเลย (ความเร็วลมประมาณ 6 เมตร
: วินาที) การ

จำหน่ายหรือขายไฟฟ้าจะกล่าวถึง พลังงานเท่านั้นและจะซื้อขายกันเป็นจำนวนหน่วย
 
(1 หน่วย
= 1 กิโลวัตต์ :ชั่วโมง) ปัจจุบันการไฟฟ้ารับซื้อพลังงานไฟฟ้าผลิตจากลม

ในราคาหน่วยละ 2.60 บาท +เงินเพิ่มให้เป็นพิเศษอีก 4.50 บาท รวมเป็น 7.10 บาท


 ตัวอย่าง
   
      ความเร็วลม 18 กิโลเมตร : ชั่วโมง เมื่อคิดเป็นเมตร : วินาทีจะได้ 18 x 1000 /

(60x60) = 5 เมตรต่อวินาทข้อมูลที่ควรจำ  1 เมตร : วินาที = 3.6 กิโลเมตร : 

ชั่วโมง = 2.24 ไมล์ :ชั่วโมง


 หมายเหตุ

     กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปจะทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มพิกัดที่่ความเร็ว

ลมประมาณ
 10-12 เมตร:วินาทีและถ้าความเร็วลมลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 5-6

เมตร
: วินาทีกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 8 เท่านั้น ความเร็วใน

การหมุนของกังหันลมเป็นจำนวนรอบ : นาที
ถ้าเราไปยืนดู กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ซึ่งกำลังหมุนอยู่
แล้วอยากรู้ความเร็วรอบเท่าไหร่ ใช้นาฬิกาจับเวลาภายในเวลา

1 นาทีใบพัดของกังหันจะหมุน ผ่านเสากี่ครั้งแล้วหารด้วยจำนวนใบพัดก็จะได้เป็น

ความเร็วรอบ 
: นาที

 ตัวอย่าง

     ในการจับเวลา 1 นาที นับจำนวนครั้งที่ใบพัดหมุนผ่านเสาได้ 180 ครั้งและกังหัน

ลม
เป็นชนิด 3 ใบพัด ความเร็วรอบในขณะนั้นเท่ากับ 180/3 = 60 รอบ : นาที

 แบตเตอรี่ (Battery)

     ทำหน้าที่ประจุ (ชาร์จ) พลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่เปรี
เสมือนการสูบน้ำเก็บไว้ใน

ถัง
เครื่องสูบน้ำสูบได้ปริมาณไม่มากแต่สูบตลอดทั้งวันทั้งคืนปริมาณน้ำจึงถูกเก็บไว้

ในถัง ความจุของถังควร
มากกว่าขีดความสามารถที่่สูบได้เป็น 2 หรือ 3 เท่าขนาด

ของแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันควรมีความจุมากกว่า
พลังงานที่ผลิตได้ในรอบสัก 2 หรือ

3 เท่า


 วิธีคำนวณ

     
ขนาดความจุของแบตเตอรี่ จะบอกเป็น แอมแปร์
: ชั่วโมง (Ampare-Hour หรือ

Ah) เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 70 Ah ผู้ผลิตจะมีข้อความแสดงว่า 12 V.70 Ah

 (20HR) อย่างนี้หมายความว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว สามารถใช้งานที่

กระแส 3.5 แอมแปร์ได้นาน 20 ชั่วโมง ( 70 ÷ 20 = 3.5amและ 3.5 am x 20

ชั่วโมง = 70 Ah)

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

    ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแส-สลับ (AC) 

พร้อมทั้งปรับแรงดัน
(Volt)ให้ได้ตามที่ต้องการใช้งานและจะต้องมีขนาดกำลังวัตต์ 

(Watt) เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

 ข้อควรระวัง

      อินเวอร์เตอร์จะมีระบบสวิทช์เปิดปิดหากไม่มีการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียพลัง

งาน
จากแบตเตอรี่และยังเป็นการยึดอายุการใช้งานของอินเวอเตอร์หลังจากที่ไม่ใช้

ควรปิดทุกครั้งที่เลิกใช้
หรือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา


 ชุดรับรองการหันเห (Yaw bearing)

     เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา กังหันลมจึงจำเป็น
ต้องปรับทิศ

ทางตามลมทำให้ต้องมีลูกปืนรองรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมทั้งใบพัด (
Yaw 

Bearing) ทำให้สามารถปรับทิศทางได้รอบตัวและต้องมีหางเสือ (Tail Vane) เพื่อ

ช่วยให้กังหันตรงทางลงอยู่เสมอ


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่       +++ วิธีชำระเงิน +++

มือถือ: 088-0966660 (true), 098-6647978 (AIS) เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น. 

เปิด จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์  Office/Fax : 077-600779, 096-6956067

เลขที่ 5/1 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail : natural-energy@hotmail.com ,  sale.nteth@hotmail.com 

http:// www.naturalenergyth.com    ID Line : nteth